O projekcie

fundusze europejskie
polska
podkarpackie
unia europejska

O projekcie

Projekt pt. „Nowe umiejętności - nowe perspektywy” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0022/18-00 z dnia 28.11.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w  ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia (w tym samozatrudnienia) oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 40 osób, spełniających kryteria grupy docelowej w terminie do 31.03.2020 r.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 - 31.03.2020

Wartość ogółem projektu: 1 567 737,50 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 442 318,50 zł

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Realizacja projektu zakłada zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez umożliwienie uczestnikom projektu zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Uczestnikiem projektu może być  osoba bezrobotna, powyżej 29 roku życia, zamieszkała na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego), należąca co najmniej do jednej z następujących grup:

1)   kobiety
2)   osoby w wieku od 50 roku życia
3)   osoby długotrwale bezrobotne
4)   osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Projekt adresowany jest również do osób z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia w projekcie:

1)    Identyfikacja Potrzeb Uczestników Projektu
wraz ze sporządzeniem Indywidualnego Planu Działania - indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (6 godz/uczestnika) ukierunkowane na:

  •     określenie uzdolnień Uczestników Projektu,
  •     diagnozę możliwości i predyspozycji zawodowych,
  •     rozpoznanie barier utrudniających podjęcie zatrudnienia,
  •     identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy,
  •     diagnozę potrzeb szkoleniowych.

2)    Grupowe poradnictwo zawodowe -
w wymiarze 24 godzin, składające się z następujących bloków tematycznych:

  •     komunikacja interpersonalna i asertywność (6 godz.)
  •     instytucje rynku pracy i poruszanie się po rynku pracy (6 godz.)
  •     kreowanie własnego wizerunku, rozmowa kwalifikacyjna, sytuacje stresowe (11 godz.)
  •     zagadnienia dotyczące równości płci (1 godz.)

3)    Szkolenia zawodowe -
szkolenia kończące się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji. Tematyka szkoleń zostanie wybrana i dopasowana do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu, na podstawie wypracowanego Indywidualnego Planu Działania oraz na podstawie wstępnego rozeznania zapotrzebowania wśród pracodawców na pracowników w określonych zawodach. Szkolenia będą kończyć się egzaminem zewnętrznym. Dla wszystkich Uczestników Projektu przewidziane jest stypendium szkoleniowe.

4)    Staże zawodowe -
płatne 6-miesięczne staże będą odbywały się w podkarpackich przedsiębiorstwach, które zgłoszą swój akces do projektu. Staże zawodowe będą miały na celu zdobycie przez Uczestników Projektu doświadczenia zawodowego adekwatnego do ukończonych przez nich szkoleń zawodowych. Każdemu Uczestnikowi Projektu w związku z odbywaniem stażu zawodowego przysługują badania lekarskie, stypendium stażowe oraz ubezpieczenie NNW.

5)     Możliwość uzyskania zatrudnienia
po zakończeniu stażu, co najmniej przez okres 3 miesięcy.


KONTAKT:

Biuro Projektu:
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, (pokój nr 22)
telefon: (16) 633 63 88 wew. 5, kom. (+48) 881 363 197
e-mail: noweperspektywy@parr.pl
Budynek jest dostosowany architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami.


Zespół zarządzający projektem:

Anna Jurasz-Dańczak - Koordynator projektu
Zofia Wiśniewska - Specjalista ds. obsługi finansowej projektu